Regulamin Programu Lojalnościowego BAUMIT KLUB

§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki realizacji Programu Lojalnościowego pod nazwą BAUMIT KLUB (dalej zwanego: „Programem”).
2. Organizatorem Programu jest MPL Verbum SA z siedzibą w Poznaniu (61-626), ul. Szelągowska 45A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000372990, posiadająca numer NIP: 7781226405, Regon 630922602, kapitał zakładowy w kwocie 244 444,40 PLN, wpłacony w całości (dalej zwana: „Organizatorem”). 
3. Sponsorem Programu jest Baumit Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-012), ul. Wyścigowa 56G, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000050943, posiadająca numer NIP: 7690004863, Regon 590315590, kapitał zakładowy w kwocie 28 668 960,00 PLN, wpłacony w całości (dalej zwana: „Sponsorem”). 
4. Program jest prowadzony w terminie od dnia 01.02.2019r. do dnia 31.12.2019r., na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach określonych w Regulaminie. 
5. Program jest przedsięwzięciem promocyjnym Sponsora, którego realizacje Sponsor w całości powierzył Organizatorowi. 
6. Celem Programu jest zwiększenie sprzedaży produktów Sponsora premiowanych w programie, których lista znajduje się w załączniku do Regulaminu (dalej zwanych „Produktami Premowianymi”).
7. Sponsor jest przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.) oraz ich fundatorem.
8. Informacje o programie publikowane są na stronie internetowej, pod adresem www.baumitklub.pl.
9. Infolinia Programu prowadzona jest pod numerem telefonu: + 48 505 414 844 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00. Wiadomości dotyczące Programu można przesyłać na adres: info@baumitklub.pl.
10. Regulamin jest dostępny u Przedstawicieli Handlowych Sponsora, w siedzibie Organizatora i Sponsora, oraz na stronie internetowej dostępnej pod adresem www. baumitklub.pl z możliwością pobrania oraz wydrukowania.

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie określenia pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej:

 • Dystrybutor – przedsiębiorca dystrybuujący Produkty Premiowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 • Formularz Zgłoszeniowy – formularz służący do zgłoszenia się przez Uczestnika do Programu, dostępny w formie elektronicznej na Stronie Internetowej Programu.
 • Infolinia – linia telefoniczna o numerze + 48 505 414 844 (opłata zgodnie z cennikiem operatora) dostępna podczas trwania Programu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00, służąca uzyskaniu informacji o Programie, stanie Konta Uczestnika bądź też służąca zgłoszeniu reklamacji przez Uczestnika.
 • Karta – karta przedpłacona VISA wydawana Uczestnikom Programu na ich życzenie, bezpłatnie, na zasadach określonych w Regulaminie, na której gromadzone są środki pieniężne związane z Programem. Wydawcą Karty jest bank wybrany przez Organizatora. Karta umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych na terenie Polski w punktach usługowo-handlowych, transakcji gotówkowych oraz transakcji internetowych. Termin ważności Karty wskazany jest na Karcie. Szczegółowe zasady korzystania z Karty, przesyłane są Uczestnikowi wraz z Kartą.
 • Kategorie Produktowe – 3 kategorie produktowe: Systemy ociepleń, Tynki, Kleje i masy, do których to kategorii są przypisane Produkty Premiowane. Lista Produktów, których zakup premiowany jest Punktami oraz ich przynależność do Kategorii Produktowych stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na Stronie Internetowej Programu.
 • Konto – indywidualne konto Uczestnika stworzone przez Organizatora w celu udziału w Programie i gromadzenia Punktów Premiowych.
 • Login Uczestnika – indywidualny numer identyfikacyjny („Login”) przyznawany przez Organizatora każdemu Uczestnikowi, który dokona prawidłowo zgłoszenia do Programu.
 • Nagroda – rzeczy ruchome oraz usługi oferowane przez Organizatora, które Uczestnicy mogą otrzymać w zamian za umorzenie zdobytych Punktów Premiowych w ilości odpowiadającej wartości Punktów Premiowych przypisanych do każdej z Nagród, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Programu. Lista Nagród może zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana listy Nagród nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianach Nagród, Uczestnicy będą informowani na Stronie Internetowej Programu.
 • Organizator – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 2 Regulaminu.
 • Poziom uczestnictwa – zakres funkcjonalny Strony Internetowej Programu udostępniony Uczestnikowi, uzależniony od liczby Punktów Premiowych, jaką Uczestnik zgromadził w Programie w danej Kategorii Produktowej, określony kolejnymi cyframi od 1 do 4, oraz nazwami: Uczestnik Programu (dla poziomu 1) Przyjaciel (dla poziomu 2), Profesjonalista (dla poziomu 3) oraz VIP (dla poziomu 4), w ramach którego zakres funkcjonalny oznaczony cyfrą wyższą zawiera w sobie funkcjonalności zakresów określonych cyframi niższymi oraz dodatkowe funkcjonalności Programu niedostępne na niższych Poziomach uczestnictwa. 
 • Produkty Premiowane – wybrane produkty Sponsora dystrybuowane za pośrednictwem Dystrybutora. Pogrupowane w 3 Kategorie Produktowe. Lista Produktów, których zakup premiowany jest Punktami Premiowymi oraz ich przynależność do Kategorii Produktowych stanowi załącznik do Regulaminu i jest dostępna na Stronie Internetowej Programu. Lista Produktów może zmieniać się w trakcie trwania Programu. Zmiana listy Produktów nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianach w punktacji i liście Produktów Premiowanych, Uczestnicy będą informowani na Stronie Internetowej Programu.
 • Program – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 • Punkty Premiowe – znaki legitymacyjne przyznawane za zakup Produktów Premiowanych u Dystrybutora. Liczba Punktów przyznawana za zakup każdego Produktu określana jest dla każdego Produktu indywidualnie. Lista Produktów Premiowanych, stanowiąca załącznik do Regulaminu, zawiera kolumnę zatytułowaną ‘Punktacja’, która prezentuje wartość punktową przypisaną do każdego Produktu. Wartość punktowa jest naliczona uczestnikom z Poziomu 1 (Uczestnik Programu) i może zmieniać się w trakcie trwania Programu. O zmianie liczby Punktów Premiowych, przyznawanych za zakup każdego Produktu Premiowanego, Uczestnik będzie informowany na stronie Internetowej Programu.  Zmiana liczby Punktów Premiowych przyznawanych za zakup każdego Produktu Premiowanego nie stanowi zmiany Regulaminu. Każdy Punkt Premiowy jest ważny (uprawnia do otrzymania świadczeń określonych w Regulaminie) do 28.02.2020 r. Po tej dacie, wszystkie niewykorzystane Punkty Premiowe zostaną anulowane.
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin.
 • Rejestracja – potwierdzenie przez Organizatora udziału Uczestnika w Programie przez utworzenie przez Organizatora Konta Uczestnika i przesłanie Uczestnikowi potwierdzenia Rejestracji wraz z loginem i hasłem dostępowym do Strony Internetowej Programu za pomocą wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu osoby reprezentującej Uczestnika. Rejestracja dokonywana jest w ciągu 24 godzin od poprawnego wypełnienia przez Uczestnika Formularza Zgłoszeniowego w wersji elektronicznej.
 • Sponsor – ma znaczenie nadane temu pojęciu w § 1 ust. 3 Regulaminu.
 • Strona Internetowa Programu – strona internetowa, przeznaczona do prowadzenia obsługi Programu dostępna pod adresem www.baumitklub.pl, do której pełen dostęp możliwy jest po wpisaniu indywidualnego loginu oraz hasła, na której prowadzone są indywidualne Konta Uczestników, umożliwiająca Uczestnikom przeglądanie zasad Programu, katalogu Nagród oraz wykonywanie przez Uczestnika wszelkich czynności związanych z udziałem w Programie.
 • Uczestnik – przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 646 ze zm.), którzy w ramach swojej działalności gospodarczej zakupują Produkty Premiowane, zgłosili się lub zostali zaproszeni do Programu i uzyskali login Uczestnika.

§3 Zasady uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikami Programu są przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy Prawo przedsiębiorców, którzy w ramach swojej działalności gospodarczej wykonują prace budowlane, kupują produkty Sponsora od Dystrybutora oraz zgłosili się lub zostali zaproszeni do Programu i uzyskali login Uczestnika.
2. Decyzję o skierowaniu zaproszenia do określonych przedsiębiorców wymienionych w pkt. 1 powyżej, podejmuje Sponsor.
3. Dla Uczestników, którzy nie otrzymali zaproszenia od Sponsora - warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest dokonanie rejestracji w Programie poprzez łączne spełnienie poniższych warunków:
a. kompletne, prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej Programu, 
b. wyrażenie zgody i akceptację Regulaminu Programu,
c. wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy), związanych z ofertami i promocjami w ramach Programu. 
4. Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny zawiera:
a. Dane przedsiębiorstwa Uczestnika: Nazwa, adres, numer NIP (obowiązkowe),
b. Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
c. Adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe),
d. Telefon kontaktowy osoby uprawnionej do reprezentowania Uczestnika w Programie (obowiązkowe).
5. Dla Uczestników, którzy otrzymali zaproszenie od przedstawiciela Sponsora - warunkiem koniecznym uczestnictwa w Programie jest dokończenie rejestracji w Programie poprzez uzupełnienie zgłoszenia wymienionego w podpunkcie 4 powyżej, akceptację Regulaminu Programu i wyrażenie zgody na przekazywanie informacji handlowych i marketingowych (kontakt telefoniczny i mailowy) związanych z ofertami i promocjami w ramach Programu.
6. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne dla Uczestnictwa w Programie.
7. Uczestnik staje się Uczestnikiem Programu z chwilą zakończenia rejestracji w Programie, tj. w momencie otrzymania od Organizatora na wskazany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu, danych dostępowych (login i hasło) do indywidualnego konta Uczestnika w programie prowadzonym na stronie internetowej www.baumitklub.pl.
8. Uczestnicy, którzy nie otrzymali zaproszenia od Sponsora i zostali Uczestnikiem Programu otrzymują Poziom uczestnictwa 1 (Uczestnik Programu).
9. Uczestnicy, którzy otrzymali zaproszenie od przedstawiciela Sponsora i zostali Uczestnikiem Programu otrzymują Poziom Uczestnictwa od 1 (Uczestnik) do 4 (VIP), w zależności od udokumentowanej historii zakupowej produktów Sponsora w roku 2017 oraz potencjału regionu na jakim działa jego przedsiębiorstwo.
10. O Poziomie Uczestnictwa decyduje Sponsor Programu.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji formularza rejestracyjnego lub spełniania przez Uczestnika warunków Programu i w tym celu prawo do żądania informacji, danych, wyjaśnień, dokumentów w przypadkach istnienia uzasadnionych wątpliwości w tym zakresie, a Uczestnik jest zobowiązany na żądanie Organizatora zadośćuczynić tym żądaniom w terminie 14 od dnia otrzymania żądania.
12. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne. Uczestnik może przystąpić do Programu lub z niego wystąpić w każdym momencie jego trwania. Informację o rezygnacji z uczestnictwa w Programie należy przesłać z adresu mailowego podanego w formularzu zgłoszeniowym, na adres info@baumitklub.pl.
13. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odbioru Nagród, a wszystkie zgromadzone przez niego Punkty Premiowe ulegają anulowaniu.
14. Organizator może wykluczyć Uczestnika z uczestnictwa w Programie z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, wskazując przyczyny wykluczenia. Zawiadomienie o wykluczeniu Uczestnika z Programu wysłane zostanie do Uczestnika drogą elektroniczną na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym. Przyczynami uzasadniającymi wykluczenie Uczestnika z Programu są:
a. ustalenie przez Organizatora, że Uczestnik nie spełnia warunków wzięcia udziału w Programie, tj. poprzez niekompletne, nieprawidłowe lub niegodne ze stanem faktycznym wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego lub spełnia przesłankę negatywną określoną w ust. 11 niniejszego paragrafu,
b. działania Uczestnika niezgodne z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub z Regulaminem,
c. działania lub zaniechania Uczestnika, które naruszyły prawa, dobra lub interesy Organizatora lub Sponsora.
15. W przypadku wykluczenia Uczestnika z uczestnictwa w Programie z przyczyn, o których mowa w ust. 14 powyżej, Punkty Premiowe zgromadzone na koncie Uczestnika ulegają anulowaniu, a Uczestnik traci prawo do odbioru Nagród. 
16. Uczestnik, ani wskazana w formularzu zgłoszeniowym osoba uprawniona do reprezentowania Uczestnika w Programie, nie może być pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora lub Sponsora, ani członkiem najbliższych rodzin pracowników Organizatora lub Sponsora. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, zstępnych, wstępnych i rodzeństwo małżonków, a także osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
17. Uczestnikiem Programu nie może być Dystrybutor.
18. Wszelkie uwagi, pytania, zastrzeżenia czy reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu lub uczestnictwem w nim, Uczestnicy powinni kierować pisemnie na adres Organizatora: MPL Verbum S.A., ul. Szelągowska 45a, 61-626 Poznań lub mailowo na adres: info@baumitklub.pl. 

§4 Przyznawanie punktów w Programie

1. Uczestnik, który przystąpił do Programu może gromadzić na swoim koncie w Programie Punkty Premiowe, zgodnie z zasadami określonymi poniżej w ust. 2-7, które podlegają wymianie na nagrody zgodnie z zasadami określonymi w §5 Regulaminu -„Nagrody”.
2. Uczestnik, który otrzymał zaproszenie od Sponsora otrzymuje Punkty Premiowe za dokonywane w okresie od 2.01.2019r. do 31.12.2019r. zakupy Produktów Premiowanych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do Regulaminu.
3. Uczestnik, który nie otrzymał zaproszenia od Sponsora otrzymuje Punkty Premiowe za dokonywane, od momentu rejestracji w programie do 31.12.2019r., zakupy Produktów Premiowanych, zgodnie z tabelą zamieszczoną w załączniku do Regulaminu.
4. Punkty Premiowe będą naliczane Uczestnikom za zakupy Produktów Premiowanych wg. Jednostek sprzedaży widocznych na zarejestrowanej fakturze, pod warunkiem, że będą one zgodne pod względem wagowym lub objętościowym z jednostką widniejącą w tabeli Produktów Premiowanych, która stanowi załącznik do Regulaminu, przy czym Punkty Premiowe będą naliczane Uczestnikom za zakupy Produktów Premiowanych wyłącznie u Dystrybutorów, za zakupy Produktów Premiowanych dokonane u innych Uczestników Punkty Premiowe nie będą naliczane.
5. Warunkiem naliczenia Punktów Premiowych na koncie Uczestnika w Programie jest przesłanie do Organizatora kopii faktur potwierdzających dokonanie zakupu przez Uczestnika Produktów Premiowanych objętych Programem. Obowiązkiem Uczestnika jest także przesłanie do Organizatora kopii faktur korekt ilościowych dotyczących zakupu Produktów Premiowanych w okresie trwania Programu, które wpływać będą na zmniejszenie naliczenia Punktów Premiowych należnych Uczestnikowi.
6. Uczestnik powinien przesłać faktury, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu nie później niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym została wystawiona faktura dokumentująca zakup Produktów Premiowanych.
7. Przesłania kopii faktur potwierdzających dokonane przez Uczestnika zakupy Produktów Premiowanych Uczestnik może dokonywać na jeden z poniższych sposobów:
a. Poprzez wysłanie kopii faktur w postaci plików graficznych o rozszerzeniu .jpg lub .pdf, przy użyciu własnego konta w Programie, poprzez zalogowanie się na konto, przy użyciu otrzymanych od Organizatora danych dostępowych, kliknięcie przycisku Dodaj fakturę, załączenie pliku graficznego zawierającego fakturę i kliknięcie przycisku Zapisz,
b. Poprzez wysłanie kopii faktury z wykorzystaniem aplikacji mobilnej BAUMIT KLUB dostępnej dla Uczestników od 1.03.2019r. 
8. Organizator na podstawie przesłanych kopii faktur, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od ich otrzymania, dokona naliczenia Punktów Premiowych należnych Uczestnikowi zgodnie z tabelą zawartą w załączniku do Regulaminu.
9. Jedna faktura zakupu Produktów Premiowanych może być podstawą naliczenia Punktów Premiowych tylko jeden raz. 
10. Zestawienie faktur, przesłanych przez Uczestnika oraz informacja o naliczonych przez Organizatora na ich podstawie Punktach Premiowych, będzie dostępna na indywidualnym koncie Uczestnika po zalogowaniu na Stronie internetowej Programu. 
11. Organizatorowi i Sponsorowi w każdym momencie trwania Programu przysługuje prawo do weryfikacji zgodności ze stanem faktycznym kopii faktur potwierdzających zakupy Produktów Premiowanych oraz kopii faktur korekt ilościowych oraz danych zawartych na tych fakturach, przesłanych przez Uczestników Programu w celu naliczenia Punktów Premiowych, w szczególności, w zakresie ich aktualności (nie skorygowania). W przypadku gdy Organizator lub Sponsor poweźmie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności przesłanych przez Uczestnika dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, wówczas zastrzegają sobie prawo do żądania przedstawienia przez Uczestnika zestawienia faktur VAT oraz faktur korekt, dowodzących dokonania zakupu Produktów Premiowanych u Dystrybutorów, które uwzględniać będą: numery faktur, nazwę Uczestnika, datę zakupu tych produktów, oraz ich ilość, a także ewentualne korekty faktur bądź zwroty Produktów Premiowanych, które zostały dokonane w okresie trwania Programu. W razie nieudostępnienia zestawienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie wskazanym w wezwaniu lub w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zestawienia a treścią dokumentów, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Uczestnikowi Programu nie zostaną naliczone Punkty Premiowe za zakupy Produktów Premiowanych, objętych w/w fakturami.
12. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek Sponsora, Organizator może w naliczaniu Punktów Premiowych dla poszczególnych Uczestników zastosować inne przeliczniki, niż publikowane na Stronie Internetowej Programu.
13. Ilość zebranych przez Uczestnika Punktów Premiowych decyduje o Poziomie uczestnictwa określonym kolejnymi cyframi od 1 do 4, oraz nazwami: Uczestnik Programu (dla poziomu 1), Przyjaciel (dla poziomu 2), Profesjonalista (dla poziomu 3) oraz VIP (dla poziomu 4). Ilości Punktów Premiowych, które są niezbędne do przejścia na wyższy Poziom uczestnictwa prezentuje Strona internetowa Programu.
14. Poziomy uczestnictwa od 2 do 4 określają, wyższy od wskazanego w załączniku do Regulaminu  przelicznik Punktów Premiowych za rejestrację Produktów z danej Kategorii Produktowej, jakie otrzymuje Uczestnik za rejestrację Produktów Premiowanych. Szczegółowy opis przywilejów przynależnych do Poziomów uczestnictwa prezentuje Strona internetowa Programu.
15. Przejście przez Uczestnika na kolejny (wyższy) Poziom uczestnictwa, jest jednoznaczne z przyznaniem premii punktowej za przejście. Premia punktowa za przejście na kolejny Poziom uczestnictwa jest naliczana i przyznawana automatycznie i jednorazowo.
16. Łączna ilość naliczonych Punktów Premiowych (zgromadzone Punkty Premiowe plus punkty przyznane jako jednorazowa premia za przejście na kolejny, wyższy poziom uczestnictwa) zgodnie z zasadami określonymi powyżej w ust. 15, są prezentowane na Stronie Internetowej Programu po zalogowaniu Uczestnika, w zakładce Moje Konto.    

§5 Nagrody

1. Nagrody w Programie stanowią: nagrody rzeczowe, bony wartościowe oraz zasilenia na kartę przedpłaconą.
2. Spis wszystkich dostępnych Nagród wraz z ich wartościami wyrażanymi w Punktach Premiowych zawiera zakładka Nagrody na stronie internetowej Programu, dostępna dla Uczestnika po zalogowaniu się na własne konto na Stronie Internetowej Programu.
3. Zamówienia wybranej Nagrody dokonuje Uczestnik poprzez zalogowanie się na własne konto w Programie na www.baumitklub.pl i dokonanie wymiany zgromadzonych Punktów Premiowych na Nagrodę. Po zamówieniu Nagrody ilość dostępnych na koncie Uczestnika Punktów Premiowych zostaje pomniejszona o wyrażoną w Punktach Premiowych wartość Nagrody.
4. Czas dostarczenia Nagrody w przypadku nagród rzeczowych i bonów wynosi 14 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej. Wyjątek stanowią Nagrody wymagające personalizacji w postaci umieszczenia na nim logo, w takim przypadku czas potrzebny na dostarczenie Nagrody może zostać wydłużony do 30 dni roboczych.
5. Czas dostarczenia Nagrody  w postaci zasilenia aktywnej karty przedpłaconej wynosi 3 dni robocze od momentu złożenia zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. Zasilenie karty przedpłaconej odbywa się na kartę, która zostanie przesłana Uczestnikowi przy pierwszym zamówieniu Nagrody -zasilenia karty przedpłaconej. Karty przedpłacone,  wysyłane do Uczestników są nieaktywne. Odebranie karty przez Uczestnika Programu uruchamia procedurę aktywacji karty, która zostaje zakończona w ciągu 2 dni roboczych od momentu odebrania karty.
7. Wymiany Punktów Premiowych na Nagrody w Programie Uczestnik zobowiązany jest dokonać nie później niż 28.02.2020r. Punkty Premiowe pozostałe na koncie Uczestnika po tej dacie ulegają anulowaniu.
8. Wydanie Nagród rzeczowych i bonów wartościowych i kart przedpłaconych odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres pocztowy wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym.
9. Otrzymanie Nagrody podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a obowiązek rozliczenia tego podatku spoczywa na Uczestnikach Programu.

§6 Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu

1. Reklamacje co do przebiegu Programu, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Organizatora na adres info@baumitklub.pl , w terminie 30 dni od dnia zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Programu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji Organizatorowi pod powyższym adresem.
2. Reklamacja powinna zawierać wskazanie danych pozwalających zidentyfikować Uczestnika, powodu reklamacji i żądanie Uczestnika.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje w porozumieniu ze Sponsorem na podstawie Regulaminu, co nie wyklucza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.
5. Uczestnik zostanie o decyzji w sprawie reklamacji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji.

§7 Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W ramach Programu Organizator świadczy nieodpłatnie na rzecz Uczestników, na zasadach opisanych w Regulaminie, usługi drogą elektroniczną w zakresie niezbędnym do realizacji Programu.
2. Przez usługi świadczone drogą elektroniczną na potrzeby Programu należy rozumieć takie usługi jak:
a. udostępnienie Regulaminu na stronie internetowej Programu,
b. zakładanie i udostępnianie Uczestnikom indywidualnych kont, na których gromadzone są Punkty Premiowe,
c. udostępnienie Katalogu Nagród na Stronie Internetowej Programu,
d. umożliwienie zamawiania Nagród za pośrednictwem indywidualnego konta Uczestnika w Programie,
e. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem za pośrednictwem Strony internetowej Programu oraz aplikacji mobilnej,
f. umożliwienie komunikacji pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu,
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą, gdy Uczestnik wyświetli Stronę Internetową Programu lub z chwilą zalogowania się na indywidualne konto Uczestnika.
4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być w każdej chwili rozwiązana poprzez opuszczenie Strony Internetowej Programu, a w przypadku zarejestrowanych Uczestników poprzez usunięcie konta punktowego. 
5. Warunkiem technicznym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest posiadanie zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer 9.0 (lub nowszej), Mozilla FireFox 9.0, Opera 8.0, Safari, Chrome 10.0.
6. Organizator zakazuje dostarczania przez Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej Programu treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii obraźliwych dla innych Uczestników, wulgaryzmów (również wykropkowanych), wypowiedzi rasistowskich, poniżających, ośmieszających itp.
7. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Programu może wiązać się z typowymi zagrożeniami po stronie Uczestnika, jako użytkownika Internetu. Ryzyko związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną polega w szczególności na zagrożeniu zainfekowania systemu informatycznego oprogramowaniem mającym na celu np. szpiegowanie użytkowania, kradzież ważnych danych, spowodowanie braku możliwości uruchomienia systemu, spam, usuwanie danych, itp.
8. Organizator korzysta we własnym zakresie z zabezpieczeń systemowych i stałej pomocy informatycznej zapewniając bezpieczeństwo przesyłanych i odbieranych danych, co nie zwalnia Uczestnika z zachowania należytej staranności w korzystaniu z Internetu.

§8 Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe osób po stronie Uczestników są zbierane i przetwarzane w celu realizacji Programu.
2. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Polityką prywatności dostępną na stronie www.baumitklub.pl. Administratorem danych osobowych Uczestników pozyskanych w związku z realizacją Programu jest Sponsor.
3. Administrator powierzył Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych Uczestników w zakresie wskazanym w paragrafie 3 ust. 4 Regulaminu i w celu realizacji Programu. Dane powierzone do przetwarzania Organizator może przetwarzać poprzez takie operacje jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie i usuwanie. Powierzenie nastąpiło w zakresie zgodnym z treścią formularza zgłoszeniowego, który stanowi integralną część Regulaminu, na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Organizatorem.
4. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Programu (w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród), chyba że Uczestnik wyrazi dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie także w innych celach. W ramach realizacji Programu może potencjalnie dojść do profilowania, którego skutkiem będzie kierowanie do Uczestników ofert dopasowanych na podstawie ich wcześniejszych preferencji. Nie przewidziano profilowania o innych skutkach. Podanie danych osobowych dla celu udziału w Programie jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Programie. 
5. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. uzasadniony interes administratora danych w postaci realizacji Programu, jego rozliczenia oraz zabezpieczenia roszczeń.
6. Dane osobowe będą zbierane również w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz w zakresie danych eksploatacyjnych na podstawie i w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), tj. danych identyfikujących Uczestnika na jego koncie na Stronie Internetowej Programu oraz pozwalających na przypisanie mu informacji o rozpoczęciu i zakończeniu oraz zakresie korzystania z usług świadczonych elektronicznie w ramach Programu. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Programu. Po jego zakończeniu dane mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych wskazany w przepisach prawa lub przez okres wymagany dla przechowania dokumentacji księgowej, który obecnie wynosi 5 lat od zakończenia roku obrotowego (w razie rozbieżności zastosowanie ma dłuższy termin).
8. Osoba kontaktowa po stronie Uczestnika, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (o ile wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach).
9. Osoba kontaktowa po stronie Uczestnika, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Uczestnik Programu może wyrazić dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora także dla innych celów niż udział w Programie, przy czym niewyrażenie zgody dla innych celów niż udział w Programie nie warunkuje udziału w Programie.
11. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie ujawnienie będzie konieczne z uwagi na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub ramach konieczności wykonania zawartych umów o współpracy niezbędnych do realizacji Programu.
12. W ramach realizacji Programu dane będą lub mogą być udostępniane Organizatorowi, organom uprawnionym ustawowo, podmiotom zapewniającym usługi kurierskie i przesyłowe, wsparcie informatyczne oraz z zakresu ochrony danych osobowych.

§9 Zakończenie Programu i zmiany Regulaminu

1. Organizator, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Sponsora, wysłanej na adres info@baumitklub.pl,   może zakończyć Program i rozwiązać umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną, zapewniając odpowiedni termin na realizację praw Uczestników Programu, wynikających z Regulaminu.
2. O zakończeniu Programu Organizator poinformuje na stronie www.baumitklub.pl z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
3. Organizator, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Sponsora, wysłanej na adres info@baumitklub.pl,   uprawniony jest do zmiany Regulaminu, przy czym o każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje na www.baumitklub.pl, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

§10 Postanowienia końcowe

1. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem może w ramach Programu prowadzić dodatkowe promocje, przedsięwzięcia promocyjne, rankingi i konkursy, skierowane do Uczestników oraz osób reprezentujących w programie Uczestników, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika odpowiedniej zgody, także do wskazanych w formularzu zgłoszeniowym pracowników Uczestnika, na zasadach określonych w osobnych regulaminach publikowanych na stronie internetowej Programu.
2. Organizator w porozumieniu ze Sponsorem będzie przy pomocy punktów rankingowych nagradzał określone zachowania Uczestników lub osób reprezentujących ich w Programie, służące promocji i rekomendacji produktów Sponsora. Punkty rankingowe nie będą podlegać wymianie na nagrody w programie, ale mogą służyć prowadzeniu rankingów i będą źródłem określonych przywilejów w postaci możliwości udziału w konkursach, spotkaniach, eventach lub innych przedsięwzięciach promocyjnych Sponsora. O zasadach przyznawania punktów rankingowych, realizowanych na ich bazie przedsięwzięciach i płynących z nich korzyściach, Organizator będzie na bieżąco informował Uczestników na stronie internetowej Programu oraz w osobnych regulaminach. 
3. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
4. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że mają obowiązek realizować Program zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 
5. Ewentualne spory, które mogą powstać w związku z realizacją postanowień Regulaminu, rozpatrywane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W razie nie dojścia do porozumienia między Stronami, spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez Sąd właściwy dla Sponsora.

REGULAMIN PDF


Załączniki:

Lista Produktów Premiowanych w programie wraz z ilością punktów Premiowych przysługujących uczestnikom za ich zakup

Infolinia

Telefon: 505 414 844
E-mail: info@baumitklub.pl
Regulamin

Baumit sp. z o.o

Wyścigowa 56G
53-012 Wrocław
www.baumit.pl

Śledź nas

facebook 50x50youtube 50x50

Aplikacje

apple 50x50adroid 50x50